Adding coins in "MyEtherWallet"
1. Chạy "MyEtherWallet" và nhấp vào "Truy cập ví của tôi".
mew_en_add_01.jpg
2. Chọn cách bạn có thể truy cập vào ví của mình.
mew_en_add_02.jpg

3. Nhấp vào "Keystore File" và nhấp vào nút "Tiếp tục".

mew_en_add_03.jpg
4. Chọn tệp ví của bạn (Chứng nhận Xác thực).
   (Xem USB, tải xuống, máy tính để bàn, v.v.)
mew_en_add_04.jpg
5. Nhập mật khẩu bạn đã đặt khi tạo "MyEtherWallet".
mew_en_add_05.jpg
6. Bạn có thể xem thông tin ví của bạn.
mew_en_add_06.jpg
7. Thay đổi mạng.
mew_en_add_07.jpg
8. Bạn đã nhận được một đồng xu (mã thông báo), nhưng bạn không thể thấy "KEL Coin"?  Bạn cần thêm một đồng tiền.
9. Ghi lại địa chỉ hợp đồng, ký hiệu, vị trí thập phân, v.v.
mew_en_add_09_01.jpg
10. Đồng xu hiện được đăng ký trong "MyEtherWallet".

Coin (token) registration information

1. Token Contract Address : 0x5520336942c1aB494E22A6F548FadEB9F7404c9e

2. Token Symbol              : KEL

3. Decimals                     : 18