Email authentication

Đăng nhập vào "Trang của tôi"

Truy cập trang web "Câu lạc bộ 365founding" (https://www.365founding.com) và nhấp vào "Trang của tôi".

Thành viên đã đăng ký thông qua người giới thiệu đăng nhập bằng "Tên người dùng (ID)" và "mật khẩu" nhận được từ người giới thiệu.

Cửa sổ xác minh email đã mở!

1. Nhấp vào nút ""GET YOUR EMAIL VERIFICATION NUMBER"".

2. Nhập số xác minh được gửi đến email đã đăng ký.

3. Nhấp vào nút "PROCESS EDIT APPROVAL" và hoàn tất quy trình xác thực. Tiến hành các công việc cần thiết.

컴퓨터 회로 보드 매크로